Synlighet i media har stor betydning, samtidig må kapasiteten økes dersom flere turister skal komme til Vesterålen, sier reiselivssjef Astrid Berthinussen i Visit Vesterålen.

Q: Hvor mange turister kommer til Vesterålen i løpet av et år og hvordan tror du at utviklinga vil bli i årene som kommer?

A: Vanskelig å gi et konkret tall, men for cirka 1 år siden hadde vi beregnet opp i mot 150 000 besøkende i løpet av året. Fremover vil tallet øke naturlig. Hvor stor % – har sammenheng med hvor attraktiv vi gjør Vesterålen med synliggjøring av våre aktiviteter, og ikke minst om vi har kapasitet til å ta imot. Vi trenger større kapasitet dersom vi ønsker å øke tilstrømningen av gjester. Det sier seg selv at kapasiteten bør komme på plass først.

Q: Når det gjelder Lofoten var det i fjor en debatt om at det kom for mange turister, er Vesterålen i ferd med å nå en lignende smertegrense?

A: Nei, ikke enda. Én av grunnene til dette er at vi har lav overnattingskapasitet i høysesong. Samtidig har vi en litt annen geografi i Vesterålen, slik at mengde besøkende ikke blir så konsentrert på ett område. Ved sterk økning vil for eksempel Nyksund kunne kjenne på dette i nær fremtid. Da er det viktig å ha infrastrukturen på plass. På grunn av den negative utviklingen blant annet i Lofoten, har flere destinasjoner satt et umiddelbart fokus på bærekraftig reisemålsutvikling. Målet er konkrete tiltak for å forhindre slitasje på reisemålet. Det er forskjell på kvalitet og kvantitet. Slik vi ser det, er det ikke positivt å få inn enorme antall besøkende som legger lite penger igjen. Det er viktig å spisse en markedsføring mot den målgruppen som kan styrke Vesterålen. Dette kan vi styre til en viss grad. Men da er det viktig at vi som region blir enige i om hvor vi vil med reiselivet og hvilken målgruppe vi vil ha. Derfor kjører vi nå Masterplan – som er en felles reiselivsstrategi for Vesterålen.

Q: Dere arbeider altså nå med en masterplan for reiselivet, hva går dette ut på?

A: Masterplan er et felles strategidokument for regionen. En plan for Vesterålens reisemålsutvikling. I Vesterålen har vi ikke en felles strategi på hvor og hva vi vil med regionen. Masterplan består av tre faser; en forstudie, en strategiprosess og gjennomføring. Vi er nå i Fase 2 – strategiprosessen. Vi ser på faglige vurderinger og lokale prosesser, vi lager mål, strategier, prioriterer tiltak og forankrer eierskap. Det er viktig at denne planen forankres både i det politiske planverket og i næringens egne strategier. Noen hovedoppgaver: Kartlegge behov og reisemønster, legge ambisjonsnivå for utviklingen, se på sesong og produktutvikling, steds- og attraksjonsutvikling, infrastruktur, tilgjengelighet og kommunikasjon, kompetanseheving. Når vi er ferdig i denne fasen skal vi sette i gang tiltakene vi har blitt enige om.

Q: Hva har synlighet i media å si når det gjelder å få turistene til å besøke Vesterålen?

A: Det har stor betydning. Det er ofte via forskjellige typer medier at vi påvirkes til å bestemme reisemål. Her har Vesterålen fremdeles en jobb og gjøre. Én av våre viktigste jobber er å invitere presse og medie til å oppleve regionen. Hvert år organiserer vi turer for denne gruppen med representanter fra hele verden. Vi har i dag flere sterke ambassadører innen denne bransjen og utviklingen er veldig positiv.

Q: Hva er det viktigste for reiselivet i Vesterålen å jobbe med framover?

A: Vi må jobbe bærekraftig. Utvikle flere gode tilbud, løse salg – vi er nødt til å se på hvilke målgrupper vi vil ha og spisse markedsføring og salg mot disse gruppene. Vi må jobbe med infrastruktur og kapasitet. Det er også en mer positiv energi i lokalbefolkningen, en stolthet over å kommer fra Vesterålen. Tilrettelegging av tilbud for lokale, som for eksempel TellTur med turskiltingen, er også en tilrettelegger for turistene. Samtidig er viktige tilbud for turistene også et tilbud for de lokale. Når vi jobber bærekraftig, er det viktig at utviklingen av reiselivet ikke går på bekostning av oss som bor her, men at vi har en sunn utvikling.